NEOPAKOVATELNÁ AKCE 📢 Kupte si jeden produkt a druhý získáte ZDARMA! Platí pro produkty s označením 1+1, do vyprodání zásob.

Obchodní podmínky

 

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Truevity s.r.o., se sídlem Nové Sady 988/2, Brno 602 00, IČO 14235684, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 127034, pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetové adrese: https://nutrapie.cz.

 

1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) společnosti Truevity s.r.o., se sídlem Nové Sady 988/2, Brno 602 00, IČO 14235684, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 127034 (dále je „prodávající“) upravují v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník”) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva”) uzavírané mezi prodávajícím a fyzickou osobou, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel (dále jen „kupující”), prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího na internetové adrese: https://nutrapie.cz (dále jen „webová stránka”).

1.1. Internetový obchod je provozován prodávajícím na webové stránce umístěné na internetové adrese https://nutrapie.cz a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále je „webové rozhraní obchodu”).

1.2. VOP se nevztahují na případy, kdy osoba, která má úmyslu nakoupit zboží nebo služby od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto VOP.

1.4. VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění VOP je prodávající oprávněn jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

2. Uživatelský účet

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávaní zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webovém rozhraní obchodu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží nebo služeb jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem (dále jen “přístupové údaje”). Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně přístupových údajů do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetími osobami.

2.5. Prodávající může zrušit či pozastavit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně VOP) nebo v případě, kdy kupující jeví známky chování v rozporu s platnými zákony České Republiky nebo dobrými mravy.

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1. Veškerá prezentace zboží a služeb umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží a službách, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží nebo služeb. Ceny zboží a služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků vyjma nákladů spojených s balením a dodáním zboží. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky a Slovenské republiky.

3.4. Pro objednání zboží nebo služby vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1. objednávaném zboží nebo službě (objednávané zboží kupující „vloží“ do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží nebo služby, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží,

3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které kupující do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT s povinností platby“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky potvrdí kupujícímu doručení objednávky prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží nebo službu, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany
závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito VOP na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito VOP seznámil.

3.7. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.8. Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost patnáct (15) dnů.

3.9. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací) prodávajícího kupujícímu prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.10. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3.11. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.

3.12. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až doručením akceptace kupujícího prodávajícímu prostřednictvím elektronické pošty na adresu, z které byla kupujícímu pozměněná nabídka prodávajícího doručena.

3.13. Pro účely distančních smluv prodávající sděluje kupujícímu tyto další informace:

3.13.1. kupní smlouvy se uzavírají v českém jazyce;

3.13.2. kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím nejsou smlouvami s opakovaným plněním nebo s plněním na dobu neurčitou;

3.13.3. pokud by se distanční smlouva týkala poskytování služeb, je kupující povinen v případě odstoupení od smlouvy uhradit poměrnou část ceny odpovídající již poskytnutým službám;

3.13.4. kupní smlouva (případně jiná smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím), resp. příslušná faktura, bude uložena v elektronickém archivu prodávajícího. Kupujícímu budou tyto dokumenty poskytnuty na jeho žádost elektronickou formou.

4. Cena zboží a platební podmínky

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
● v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
● bankovním převodem;
● bezhotovostně platební kartou skrze platební bránu Comgate provozovanou společností ComGate Payments, a.s. se sídlem Gočárova třída 1754/48b, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové, Česká republika, IČ: 27924505.

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 72 hodin od uzavření kupní smlouvy.

4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží nebo služby společně s uvedením variabilního symbolu platby (tj. číslo objednávky). V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.7. VOP), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Kupující je povinen uhradit cenu za poskytnutí služby před jejím započetím. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je neplátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a odešle ho elektronickou formou na kontaktní elektronickou adresu kupujícího.

4.9. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1. VOP či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy kupující, který je spotřebitelem, zašle:

a) písemně, vyplněním a zasláním vzorového formuláře pro odstoupení od kupní smlouvy (zde) na adresu Langrova 853/3a, 627 00 Brno

 

b) elektronicky, vyplněním a zasláním vzorového formuláře pro odstoupení od kupní smlouvy (zde) na e-mailovou adresu info@nutrapie.cz

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2. VOP se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu na adresu provozovny prodávajícího Truevity s.r.o., Langrova 853/3a, 627 00 Brno. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2. VOP vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.

5.5. Kupující, který je spotřebitelem, odpovídá prodejci pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Uplatní-li kupující svoje právo odstoupení od kupní smlouvy v zákonné lhůtě čtrnácti (14) dní, a došlo-li v této lhůtě ke snížení hodnoty zboží výše zmíněným způsobem, je prodávající oprávněn nárokovat úhradu škody vzniklé na zboží jednostranným započtením přiměřené částky z ceny proti nároku kupujícího na vrácení celé kupní ceny. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebováno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody v této souvislosti vzniklé. Kupující není oprávněn vrátit zboží, u kterého by porušen hygienický obal. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

5.6. V případě, že objednané zboží nebude dlouhodobě na skladě nebo je nebude možné dodat přepravci v dohodnuté lhůtě, má prodávající právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit. Byla–li část nebo celá objednávka uhrazena, budou zákazníkovi peníze vráceny na účet, a to nejpozději do 14 dnů od vzájemné dohody.

5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6. Přeprava a dodání zboží

6.1. V případě, že je způsob dopravy ujednán na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Prodávající je podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce a kupující je povinen takto dodané zboží při dodání převzít.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době poštou nebo jiným přepravcem, obvykle do 5 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky, nejpozději však do 14 pracovních dnů. O tom, že prodejce předal zásilku k expedici zvolenému dopravci je kupující informován e-mailem.

6.5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.6. Kupující je povinen zkontrolovat obsah zásilky a jakékoli nesrovnalosti (poškozené zboží, chybějící zboží či chybně zaslané položky) neprodleně oznámit prodávajícímu.

6.7. Prodlením kupujícího s převzetím zboží vzniká prodávajícímu právo zboží po předchozím upozornění na účet kupujícího vhodným způsobem prodat poté, co kupujícímu poskytl dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí zboží. To platí i tehdy, je-li kupující v prodlení s placením, kterým je předání zboží podmíněno.

7. Práva z vadného plnění

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,

7.2.4. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů 

7.2.5. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy.

7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4. V případě uplatnění vad zákazník vždy nejdříve kontaktuje prodávajícího na e-mailové adrese info@nutrapie.cz nebo telefonicky. Zboží, vyžaduje-li to povaha jeho vady, zasílá zpět na adresu provozny prodávajícího pouze po domluvě s prodávajícím a vždy pořizuje fotodokumentaci produktu. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny.

7.5. Prodávající poskytne kupujícímu písemné potvrzení o přijetí zboží do reklamačního řízení. Písemné potvrzení bude obsahovat následující údaje:

7.5.1. datum, kdy spotřebitel uplatnil reklamační právo,

7.5.2. důvod a obsah reklamace,

7.5.3. způsob provedení reklamace, který je požadován spotřebitelem,

7.5.4. kontaktní údaje spotřebitele pro jeho informování o provedení reklamace.

7.6. Reklamace bude provedena nejpozději do 30 dnů, přičemž prodávající se může dohodnout se spotřebitelem na delší době reklamace.

7.7. Prodávající je povinen informovat spotřebitele o provedení reklamace.

7.8. Na závěr reklamačního řízení prodávající vydá spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu provedení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

7.9. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí.

7.10. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

7.11. Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva kupujícího – spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky darovací smlouvy a veškeré normy dle platných právních předpisů ČR.

8. Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@nutrapie.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

8.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

9. Ochrana osobních údajů

9.1. K ochraně osobních údajů kupujícího jsou použity tyto podmínky pro ochranu osobních údajů.

10. Zasílání obchodních sdělení

10.1. Prodávající je podle platných právních předpisů a na základě souhlasu kupujícího oprávněn zasílat kupujícímu obchodní sdělení. Bližší podmínky pro zasílání obchodních sdělení jsou stanoveny v podmínkách pro ochranu osobních údajů, dostupných na webové stránce prodávajícího, pod odkazem: (zde).

11. Hodnocení

11.1. Internetový obchod poskytuje přístup k hodnocení zboží provedenému jiným spotřebitelem. Autenticita hodnocení je zajištěna a kontrolována tím, že hodnocení je propojeno s konkrétními objednávkami, čili v interním systému u každého hodnocení prodávající vidí i propojené identifikační číslo objednávky. Na základě těchto údajů je prodávající schopen ověřit a prokázat, že hodnocení pochází od reálného spotřebitele.

11.2. Spokojenost s nákupem prodávající zjišťuje prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do kterého je internetový obchod zapojen. Dotazníky jsou zasílány vždy po nákupu, pokud ve smyslu § 7 odst. 1 písm. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání kupující neodmítne. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, provádí prodávající na základě oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování spokojenosti kupujícího s nákupem na internetovém obchodě prodávajícího. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování zpětné vazby kupujícího a analýz tržního postavení prodávajícího využívá prodávající zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz. Pro tyto účely prodávající může prodávat informace o zakoupeném zboží a e-mailovou adresu kupujícího. Osobní údaje kupujícího nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky může kupující kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu uvedeného v e-mailu s dotazníkem. V případě námitky kupujícího, dotazník nebude dále zasílán kupujícímu.

12. Doručování

12.1. Kupujícímu může být písemná korespondence doručována na elektronickou adresu kupujícího uvedenou v jeho uživatelském účtu nebo uvedenou kupujícím v objednávce.

13. Závěrečná ustanovení

13.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právním řádem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího, který je spotřebitelem, vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

13.2. Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

13.3. Kupní smlouva včetně VOP je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

13.4. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Langrova 853/3a, 627 00 Brno, Česká Republika, adresa elektronické pošty info@nutrapie.cz, telefon +420 607 615 610.

13.5. Prodejce může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty a služby popsané na svých stránkách a negarantuje věcnou správnost jejich obsahu.

13.6. Znění VOP může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

 

V Brně dne 21.2.2023

 

Zpět do obchodu