📢Nenechte si ujít novinky Balanced Synbiotics a Balanced Iron s uvítací slevou. 🔥

Podmínky ochrany osobních údajů

1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je řešena zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).

2. Správcem osobních údajů podle čl. 4 odst. 7 nařízení GDPR je Truevity s.r.o. IČ: 14235684 se sídlem Nové sady 988/2, Brno, 602 00 (dále jen: „správce“).

 

Kontaktní údaje správce jsou

 

Adresa: Langrova 853/3a, Brno, 627 00

 

Email: info@nutrapie.cz

 

Telefon: +420 607 615 610

 

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

3. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky / kupní smlouvy. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

- Identifikační údaje: jméno, příjmení, titul, datum narození, IČ, DIČ, firma.

- Kontaktní údaje: e-mail, telefonní čísla, kontaktní adresy.

 

4. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

 

Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit, zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 

5. Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje po dobu trvání smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a dále po nezbytně nutnou dobu k výkonu práv a povinností a uplatňování nároků vyplývajících z tohoto smluvního vztahu (tj. do uplynutí promlčecí lhůty vyplývající ze vzájemných závazků nebo do úplného vypořádání vzájemných závazků). V případě uděleného souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů, je správce oprávněn zpracovávat Vaše osobní údaje do doby odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle však po dobu 5 let. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

6. Zasílání obchodních sdělení

Správce využívá Vaše kontaktní údaje za účelem zasílání obchodních sdělení, které se týkají oboru podnikání správce. Svůj nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení můžete vyjádřit kliknutím na odkaz v emailu nebo na kontaktních údajích uvedených v článku 2. těchto zásadách ochrany osobních údajů.Pokud jste vyjádřil/a Váš nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení před účinností těchto zásad, nebudou Vám obchodní sdělení vůbec zasílána. Pro obnovení zasílání obchodních sdělení můžete využít naše kontaktní údaje uvedené v článku 2. těchto zásad.

 

7. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

Příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, osoby zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu a osoby zajišťující marketingové služby. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

Provozované služby, zajišťující marketingové a podpůrné služby:

DOPLNIT

 

8. Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte: právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. Právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR. Právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. Právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek. Odvolat souhlas můžete kdykoli ve svém vlastním účtu zákazníka. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

 

9. Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména zabezpečeného / šifrovaného přístupu na web, šifrování hesel zákazníků v databázi, pravidelných aktualizací systému, pravidelné zálohy systému. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

10. Závěrečná ustanovení k ochraně osobních údajů

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. Odkazy na tyto zásady jsou umístěny na dobře viditelných místech u každého internetového  formuláře na těchto stránkách. S těmito zásadami souhlasíte vyplněním a odesláním osobních údajů pomocí kteréhokoliv z nich. Odesláním vyplněného formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

Tyto zásady nabývají účinnosti dnem 19.11.2022.

Používáním našeho internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním osobních údajů v uvedené míře a souhlasíte s výše uvedenými pravidly.

 

Zpět do obchodu