NEOPAKOVATELNÁ AKCE 📢 Kupte si jeden produkt a druhý získáte ZDARMA! Platí pro produkty s označením 1+1, do vyprodání zásob.

Jak se vyznat ve studiích a co je to evidence-based přístup

Evidence-based přístup je přístup založený na důkazech, výsledcích studií. Není snadné ho definovat, protože vyžaduje, abychom byli skeptičtí, zpochybňovali své znalosti a nebáli se přiznat, že neznáme všechny odpovědi. Přístup zahrnuje neustálé kritické přezkoumání studie s cílem určit, které informace jsou důvěryhodné a jaké postupy jsou nejefektivnější s ohledem na nejlepší dostupné důkazy. Integrace nejlepších výzkumných důkazů s klinickými znalostmi a hodnotami pacientů, povede při praktickém použití ke zlepšení stavu pacientů.

Vědci využívají mnoho různých typů studijních návrhů v závislosti na otázce, na kterou se snaží odpovědět, jakož i na faktorech, jako jsou předchozí studie, dostupnost účastníků, čas, finanční prostředky a etická hlediska. Design studií má vliv na interpretaci výsledků a sílu důkazů, pokud jde o rozhodnutí v reálném světě. V každém odvětví představují typy studie určitou pyramidu hierarchie důkazů, kde na dně pyramidy jsou obvykle nejslabší důkazy s nejmenším využitím v reálném světě a na vrcholu jsou nejsilnější důkazy s největší relevancí pro uplatnění v reálném světě. Většina studií je publikována ve spodní části pyramidy, protože vyžadují méně času, financí a dalších zdrojů.

 hierarchie_studii

Studie in vitro

Nová hypotéza často začíná ve spodní části pyramidy, jako jsou studie in vitro, které patří mezi nejjednodušší formu výzkumu. In vitro představuje zkoumání mimo prostředí, ve kterém se systém přirozeně nachází. Experimenty jsou prováděny ve zkumavkách, baňkách a jiném laboratorním vybavení na izolovaných buňkách nebo vzorcích tkáně, proto jsou levnější a časově méně náročnější. Studie in vitro jsou nezbytné pro přiblížení biologických mechanismů, aby se zajistila funkce na buněčné nebo molekulární úrovni. Tyto studie by neměly být používány k vyvození závěrů o tom, jak věci fungují u lidí, protože nemůžeme předpokládat stejné výsledky u celého živého organismu.

Studie na zvířatech

Studie na zvířatech jsou formou výzkumu in vivo, což znamená „v živém“. Krysy a myši jsou nejběžnějším používaným zvířetem. Zvířata jsou často využívána při výzkumu věcí, které by byly u lidí neetické. V případě nutričních studií zvířata poskytují vhodný model pro kontrolu přesnosti stravování. Při studiích na lidech můžou pozorované subjekty lehce lhát a zároveň nejsou dobří v odhadování, zaznamenávání a podávání zpráv o množství a druhu jídla. Také tento druh studií má řadu omezení. Metabolismus a fyziologie zvířat se liší od člověka, stejně tak zvířecí onemocnění (rakovina, kardiovaskulární onemocnění,…) jsou podobné, ale liší se od těch lidských forem. Studie poskytují předběžný poznatek a větší vědecké poznání, ale stále by neměly být považovány za rozhodnutí v reálném životě.

Observační studie

Observační studie jsou studie, při kterých výzkumník nepůsobí na účastníky studie, ale spíše pozoruje přirozené vztahy mezi faktory a výsledky. Neposkytují tedy účastníkům léčbu nebo nějaký zásah, místo toho se dívají na to, co už dělají a pozorují, jak to souvisí s jejich zdravím. Tyto studie poskytují korelace (vztahy), čili nemohou prokázat, že jeden faktor způsobuje druhý. Výhodou observačních studií je možnost sledovat velké skupiny lidí v reálném světě, zkoumat frekvenci a strukturu zdravotních výsledků a identifikovat faktory, které s nimi souvisí. Rovněž ani obsáhlé observační studie se nemohou stahovat na populaci jako celek.

Retrospektivní studie

Retrospektivní studie se zaměřují na to, co se stalo v minulosti a mohou se spoléhat buď na paměť lidí, jak se stravovali nebo jak se cítili v minulosti, nebo mohou čerpat ze zpětné lékařské dokumentace a hledat vztahy, kdy nastala určitá změna.

Prospektivní kohortní studie

Kohorta je skupina účastníků studie s podobnými vlastnostmi, jako je stejné pohlaví, rasa, věk, geografická oblast a mnoho dalších. V prospektivní kohortné studii vědci vyberou kohortu, sledují ji dopředu po určitou dobu a následně se zkontroluje jak to souvisí s určitými souvislostmi. Tento typ studie je obvykle považován za nejsilnější typ observační studie.

ruka-zarovka-studie (1)

Intervenční studie

Intervenční studie, někdy nazývané experimentální studie nebo klinické zkoušky, zahrnují určitý typ léčby nebo změny navržené výzkumníkem. Na rozdíl od observačních studií mohou intervenční studie poskytnout důkazy o příčině a následku, takže jsou vyšší v hierarchii pyramidy důkazů. Také intervenční studie mají své nevýhody, protože je obtížné je dlouhodobě provádět, aby subjekty byly stále v souladu s intervencí. Také jsou nákladné, proto vzorek subjektů bývá obvykle menší a není možné studovat všechny intervence eticky.

Randomizovaná kontrolní studie (RCT)

Patří mezi zlatý standard intervenčních studií. Zahrnuje jeden nebo více nových léčebných postupů a nejméně jednu kontrolní léčbu se stanovenými výslednými hodnotami pro vyhodnocení intervence. Léčba může být lék, zařízení nebo postup. Po vybrání účastníků do studie se náhodně rozdělí na nejméně dvě skupiny, z nichž jedna je kontrolní skupina. Kontrolní skupina dostane buď placebo nebo aktivní léčbu, která je vhodnější, protože nenastává placebo efekt. Placebo je falešná substance, která neobsahuje žádné účinné látky, jako například pilulka s cukrem. Výsledkem placebo efektu je příznivý účinek z důvodu víry subjektu v léčbu, i když ve skutečnosti neexistuje žádná léčba.

RCT může být také zaslepená, což zabrání zaujatosti v intervenčních studiích. Ve studiích bez zaslepení subjekt i vědci vědí, jakou léčbu subjekt dostává. To může vést k zaujatosti, pokud má subjekt nebo výzkumník očekávání týkající se fungování léčby, proto se tyto typy využívají méně často. Nejlepším řešením je dvojitě zaslepená studie, kdy ani výzkumník ani subjekt nevědí, jakou léčbu dostávají. Obvykle bývá jednoduché dvojitě zaslepit studie, protože léčba se dá strukturalizovat, aby vypadala i chutnala stejně, bohužel při některých léčbách to není možné.

Metaanalýzy a systematické přehledy

Na vrcholu hierarchické pyramidy důkazů jsou systematické přehledy a metaanalýzy. Můžete si to představit jako studie studií. Spojují všechny příslušné studie, které byly provedeny o zkoumané problematice a shrnují své celkové závěry. Vědci, kteří dělají systematický přehled, formulují otázku výzkumu a nezávisle identifikují, vybírají, hodnotí a shrnují všechny kvalitní důkazy, které se týkají zkoumané otázky. Kombinace výsledků mnoha studií pomáhá získávat spolehlivější zjištění. Metaanalýza je typ systematického přehledu, která jde ještě o krok dále, kombinuje údaje z více studií a k jejich shrnutí využívá statistiku. Je to vlastně kvantitativní metoda kombinování výsledků nezávislých studií, které jsou čerpány z publikované literatury, a spojování souhrnů a závěrů.

Věříme, že vám přehled pomůže se vyznat ve studiích a pokud hledáte doplňky stravy založené na důkazech, mrkněte na naše produkty!

Zpět do obchodu